שירות לקוחות: 03-9043433
contact צור קשר

מדיניות פרטיות

סלע מדיקל בע"מ ("החברה") – מדיניות פרטיות

הודעה בדבר עדכון וביצוע שינויים במדיניות הפרטיות של החברה

החברה מודיעה ומביאה לידיעת לקוחותיה ו/או חברי המועדון ו/או המשתמשים בשירותיה (להלן: "הלקוח"), כי במדיניות הפרטיות של החברה נערכו עדכונים ובוצעו שינויים אשר ייכנסו לתוקף ביום 7.4.2021, והחל ממועד זה תחול מדיניות הפרטיות המעודכנת של החברה.
מדיניות הפרטיות המעודכנת של החברה, בתוקף מיום 7.4.2021, מובאת לידיעתכם ולעדכונכם להלן:
פרטיות
1.1. רישום ושימוש באתרי האינטרנט של החברה; רישום והצטרפות למועדון לקוחות החברה ושימוש בו; ביקור ורישום בסניפי החברה; רישום ושימוש באפליקציה; רישום באמצעות התקשרות טלפונית; הסכם התקשרות עם לקוחות; מסמכי הצטרפות; כתב הסכמה למסירת פרטים;
1.1.1. במקרים מסוימים לרבות: (א) במסגרת הרישום לאתר האינטרנט או לאפליקציה או מילוי כל טופס מקוון באתר האינטרנט או באפליקציה או בכל דף נחיתה אחר והשימוש בשירותים המוצעים בהם; או (ב) במסגרת הרישום וההצטרפות למועדון לקוחות החברה; או (ג) בעת רכישה ו/או ביקור הלקוח באחד מסניפי החברה, לרבות סניפי רשת "סלע מדיקל" ו/או "נעמן"; או (ד) רישום באמצעות התקשרות טלפונית; או (ה) במסגרת הסכם התקשרות עם החברה; או (ו) מסמכי הצטרפות; או (ז) כתב הסכמה למסירת פרטים – הלקוח עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיו, לרבות שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום, מין, תאריך לידה, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת (להלן: "המידע"). השדות שחובה יהיה למלא, לרבות בעת שימוש הלקוח באתר האינטרנט או באפליקציה או במסגרת רישומו לאתר או לאפליקציה או ברישום למועדון לקוחות החברה או על ידי אחד מטפסי הרישום כאמור או באמצעות רישום טלפוני, יסומנו. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות הרישום, הלקוח לא יוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
1.1.2. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלצורך קבלת אישור ביצוע ההזמנה ו/או הודעה הקשורה ברכישתו באתר האינטרנט או באפליקציה ו/או בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות, תשלח לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה הודעת מייל ו/או מסרון ו/או בכל אמצעי אחר, בהתאם לפרטים שהזין באתר האינטרנט או באפליקציה או בהצטרפות למועדון לקוחות או באמצעות מילוי טפסים או בעת רישום טלפוני, הסכם, התקשרות וכיו"ב.
1.1.3. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לרבות לצורך רכישה באתר האינטרנט או באפליקציה או לשם הצטרפותו למועדון הלקוחות, או לצורך רכישה טלפונית, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם.
1.1.4. תוך כדי ביצוע רכישות ושימוש באתרי האינטרנט או באפליקציה, או שימוש במועדון הלקוחות או ביצוע רכישות בסניפים או טלפוניות, יכול שיצטבר מידע על אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, כתובת IP, מיקום, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותן קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי "קוקיס").
1.1.5. הלקוח מאשר ונותן לחברה ו/או למי מטעמה את הסכמתו לאיסוף המידע ושמירתו במאגרי המידע של החברה להלן, לצורך המטרות המנויות במדיניות זו.
1.2. השימוש במידע
1.2.1. הלקוח מאשר שידוע לו כי מטרות מסירת המידע, הן כמפורט להלן: (1) על מנת לתפעל ולנהל את הפעילות העסקית של החברה
להלן, השירותים והמוצרים שכל אחת מהן מציעה ופעילות האתרי אינטרנט, האפליקציה ומועדון הלקוחות; (2) לצורך שליחתם של תכנים שונים, לרבות הצעות מסחריות ושיווק מידע פרסומי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ע"י החברה ו/או על ידי מי מטעמן, בכפוף להסכמתו של הלקוח ובכפוף לכך שיוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (3) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט ובאפליקציה בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו; (4) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (5) צירוף לקוחות חדשים ולקוחות אתר האינטרנט והאפליקציה למועדון הלקוחות של החברה; (6) ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל לשותפים עסקיים (7) שיתופי פעולה עסקיים ו/או עם שותפיה העסקיים של החברה לרבות לצורך חבירה למועדוני לקוחות נוספים; ו-(8) לכל מטרה אחרת, המפורטת באחד מתקנוני החברה.
1.2.2. המידע לא יימסר לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתו של הלקוח מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק ללקוח את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎1.2.1 לעיל, לרבות לצדדים שלישיים המספקים לחברה שירותי שיווק, פרסום, דיוור, התאמת מודעות מקוונות וכיוצא באלה, גם אם המידע ישמש את אותם צדדים שלישיים למטרות נלוות שלהם; (ב) לשותפיה העסקיים של החברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים לצורך שיתופי פעולה עסקיים ו/או לצורך חבירה למועדוני לקוחות נוספים ו/או שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין את הלקוח, ובלבד שהתקבלה הסכמת הלקוח המפורשת למשלוח חומרים כאמור, בכפוף להוראות כל דין ; (ג) לחברה לצורך תפעול וניהול הפעילות העסקית של החברה (ד) במקרה שהלקוח יפר את אחד מתקנוני החברה, לרבות תקנון מועדון לקוחות, , תקנון המופיע באתרי האינטרנט או באפליקציה או יבצע באמצעות האתר או האפליקציה או המועדון וכיו"ב, או בקשר איתם, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ה) אם יתקבל בידי החבררה צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי; (ו) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח או לגופו או לרכושו של אחר; ו-(ז) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובאפליקציה, אשר אינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
1.2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור את המידע לצדדים שלישיים, בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או העברת או מכירת כל הבעלות או עיקרי מניות החברה או נכסיה לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור, לרבות בכל מקרה של העברת הפעילות ו/או הבעלות באתרי האינטרנט ו/או באפליקציה ו/או במועדון הלקוחות.
1.2.4. הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. מובהר, כי מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

1.3. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובאפליקציה. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, באפליקציה במועדון הלקוחות, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר ולאפליקציה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את הלקוח אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
1.4. אבטחת מידע
החברה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על המידע של הלקוח ולמנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שמערכותיה, האתר, האפליקציה והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה ובמקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.
1.5. אתרים אחרים
האתר או האפליקציה או המועדון, לרבות הרישום אליהם, עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.
1.6. שימוש ב'עוגיות' – Cookies
1.6.1. ייתכן שהאתר או האפליקציה ישתמשו בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies) (להלן: "'עוגיות'") וכן פיקסלים (Pixels) או משואות דיגיטליות (Beacons) (להלן: "כלי איסוף מידע") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירו של הלקוח או בשרתים מרוחקים בקשר לשימוש הלקוח באתר או באפליקציה, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה של הלקוח באתר או באפליקציה לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר, ולצורך ביצוע המטרות הנוספות הנקובות לעיל.
1.6.2. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר או האפליקציה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או האפליקציה או התכנים בו להעדפותיו האישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או האפליקציה. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבו. אם, לדוגמה, הלקוח משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, יהיה ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם הלקוח ביקר, משך הזמן ששהה באתר או באפליקציה, מהיכן הגיע אל האתר או האפליקציה, מדורים ומידע שהוא מבקש לראות בעת הכניסה לאתר או לאפליקציה ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיו של הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר או באפליקציה במידה ועליו להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. החברה עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות, בין היתר באמצעות 'עוגיות' או כלי איסוף מידע. החברה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות וכלי איסוף המידע לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבור הלקוח הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר החברה או באפליקציה ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.
1.6.3. אם הלקוח אינו מעוניין לקבל 'עוגיות', ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של הלקוח. לשם כך החברה ממליצה להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שהלקוח לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באפליקציה או באתרי אינטרנט אחרים.
1.7. זכויות המשתמש
1.7.1. זכות העיון וגישה למידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה בכתב לחברה בכתובת: רח' העמל 2, ראש העין 4809202 .
1.7.2. זכות לתיקון ומחיקת המידע
1.7.2.1. אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לחברה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה בכתב לחברה בכתובת: רח' העמל 2, ראש העין 4809202. אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.
1.7.2.2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל הלקוח, בהתבסס על השתייכותו לקבוצה שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז יהיה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות ללקוח בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שהלקוח ביצע באתר – יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליו.
1.8 שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שהלקוח מסר, יעודכנו סעיפי הפרטיות של החברה בהתאם.
לפנייה לגבי שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה והלקוח מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלו, ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר האינטרנט של החברה או באמצעות פנייה בכתב לחברה לכתובת: רח' העמל 2, ראש העין 4809202.
מידע פרסומי
2.1. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמן תהינה רשאיות לשגר לו "דבר פרסומת" ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי של החברה ו/או של שותפים עסקיים של כל אחת מהן, לרבות של המותגים של כל אחת מהן כמפורט בסעיף 2.5 להלן (להלן יכונו יחד: מותגי החברות"), באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר כפי שמסר הלקוח לחברה במסגרת מילוי ומסירת הפרטים האישיים (להלן: "מידע פרסומי"). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל תוכן חדשותי.
2.2. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו דיוור על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמן ו/או על ידי שותפים עסקיים של החברה, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו ללקוח התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודות הלקוח כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לו ביותר.
2.3. לקוח אשר כן מעוניין בקבלת מידע פרסומי, נדרש לאשר ולסמן במקום המיועד לכך כי הוא מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מידע פרסומי ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב של הלקוח לקבל את המידע הפרסומי. החברה עשויה לשלוח ללקוח מידע פרסומי גם אם לא ניתנה הסכמה נפרדת בכתב, וזאת ככל שהדבר מותר לפי כל דין, ובפרט לפי הוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הלקוח יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה ולכל אחת מחברות הריבוע הכחול ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו. עם זאת, התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר לא תמחק את המידע שנאסף אודותיו ממאגרי המידע של החברה, והחברה תהיה רשאית להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות המנויות במדיניות הפרטיות.

הישארו מעודכנים ב-Social של סלע מדיקל

עגלת קניות

0 פריטים בסל

אין מוצרים בסל הקניות.