שירות לקוחות: 03-9043433
contact צור קשר

תקנון

תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט – "סלע מדיקל"
1. מבוא
1.1. אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת סלע מדיקל בע"מ, בכתובת אתר האינטרנט www.selamedical המציע לכם מגוון רחב של מוצרים הנמכרים תחת המותג "סלע מדיקל" ו/או שם דומה וכן מוצרים נוספים ו/או נלווים, הכל כמפורט בתקנון זה (להלן – "אתר האינטרנט").
1.2. הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: "התקנון").
1.3. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין סלע מדיקל (נ.ו.) בע"מ וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לאתר האינטרנט, לרבות ביקור, שימוש ורכישה בו. משכך, הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.
1.4. מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט הלקוח ו/או המבקר ו/או הרוכש ו/או העושה שימוש באתר האינטרנט (להלן ולעיל יכונו כולם יחד וכל אחד לחוד: "הלקוח"), מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.
1.5. לסלע מדיקל שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באתר האינטרנט ולסמן "אני מסכים" בתיבה המתאימה.
2. ניהול והפעלת אתר האינטרנט
2.1. אתר האינטרנט הינו בבעלות ומנוהל על ידי סלע מדיקל בע"מ, מספר חברה 513357293 , מרחוב אימבר 14 פתח תקווה (להלן ולעיל – "סלע מדיקל" או "החברה".
2.2. בכל פנייה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה, בטלפון03-9043433, כתובת מייל sela@selamedical.co.il 2.3. החברה הינה הבעלים של המותג הידוע בשם "סלע מדיקל" וכן של המותג "סלע פיטנס" וכן של המותג סלע "אסתטיקס".
3. כללי
.1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
3.2. התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.
3.3. בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח למלא את פרטיו, לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו כתנאי לביצוע הרכישה. במידה והלקוח לא סימן כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט על ידו מהווה הסכמה כאמור.
3.4. הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג, ובכל מקרה בו אישר והצהיר כי עשה כן מבלי שקרא את התקנון, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
4. מועדי פעילות אתר האינטרנט; הפסקת פעילות אתר האינטרנט
4.1. ניתן לבצע רכישות באתר האינטרנט בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
4.2. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

5. העברת זכויות באתר האינטרנט
5.1. החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט, כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מאשר ומסכים לכך מראש, ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה כאמור בסעיף 26 להלן.
6. הזכות והכשרות לרכוש באתר האינטרנט
6.1. רשאי לרכוש באתר האינטרנט של החברה כל אדם בתנאי כי מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: הינו תושב ישראל, מעל גיל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית, אשר בבעלותו ו/או הוא מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – "כרטיס אשראי") ו/או בעל תיבת דוא"ל ו/או מכשיר טלפון נייד בבעלותו ו/או בחזקתו וכי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
6.2. מובהר כי לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להגביל ו/או לבטל ו/או שלא לאשר את ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה ו/או את השלמתה ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט, לרבות במקרה בו כבר נשלח אישור ביצוע הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל אחד מבין המקרים הבאים: (א) בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או שאינם נכונים; (ב) ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי אשר הוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו; (ג) עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה; (ד) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה של החברה; (ה) בכל מקרה בו באתר האינטרנט חלה טעות ו/או תקלה ו/או שיבוש ו/או שגיאה, מכל מן וסוג שהוא, בכל הקשור למוצר ו/או למחיר ו/או למכירה ו/או לאספקה, לרבות לתנאי המכירה ו/או לתנאי האספקה וכיו"ב (להלן: "תקלות באתר"); (ו) הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה; (ז) הלקוח עשה באתר האינטרנט שימוש לרעה ו/או שאינו הגון ו/או אינו נאות ו/או ביצע רכישה בחוסר תום לב ו/או תוך ניצול תקלות באתר.

7. כניסה לאתר האינטרנט לצורך רכישה באתר האינטרנט
7.1. לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים ופרטים נוספים בהתאם למבוקש (בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, פרטי אמצעי התשלום, אמצעי האספקה, כתובת, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצ"ב). על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.
8. סיסמא
8.1. בעת ההרשמה לאתר האינטרנט הלקוח יהיה רשאי לבחור סיסמא. הסיסמא שנבחרה על ידי הלקוח תישלח לכתובת המייל שהזין הלקוח.
8.2. החל מהרכישה הבאה באתר האינטרנט ואילך (למעט אם הגדרות המחשב של הלקוח מונעות אפשרות זו), הלקוח יוכל להזין את כתובת המייל שלו והסיסמא שבחר במקום המתאים לכך באתר האינטרנט לצורך זיהויו ובכך לחסוך את הליך הרישום והצורך למלא את מרבית הפרטים הנזכרים לעיל, פרט לפרטי אמצעי התשלום אותם יידרש הלקוח להזין שוב. על הלקוח מוטלת האחריות לוודא ולבדוק את נכונות פרטיו ובמידת הצורך עליו לתקנם ולעדכנם.
8.3. הלקוח בלבד יהיה אחראי לשמירת הסיסמא שבחר ולתדירות החלפתה בכדי למנוע שימוש לרעה בפרטיו. במקרה שהלקוח איבד, שכח או מעוניין להחליף את הסיסמא, הלקוח יזין באתר האינטרנט את פרטיו ככל שיידרשו על ידי החברה ויחדש את הסיסמא. בכל מקרה כאמור לא יהיו ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה
9. המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט.
9.1. באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב מוצרים הנמכרים תחת המותג המוכר בשם "סלע מדיקל" ו/או שם דומה, וכן מוצרים נוספים ו/או נלווים (להלן ולעיל: "המוצר" ו/או "המוצרים"). כמו כן, באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי ביחס לכל מוצר.
9.2 לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, לרבות את תנאי המכירה, לפי שיקול דעתה והחלטתה.

10. מוצרים שאזלו מהמלאי
10.1. במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, החברה לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה. במקרה כאמור, נציג שירות הלקוחות יצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו לאתר האינטרנט ויעדכן אותו כי המוצר חסר. הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנתו ויחולו הוראות סעיף 24 להלן בשינויים המתחייבים, אולם במקרה כאמור הלקוח לא יחויב בדמי ביטול.
11. תמונות המוצרים באתר האינטרנט
11.1. תמונות המוצרים המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכו'). מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר ו/או תמונתו הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.
12. שירות לקוחות של אתר האינטרנט
12.1. שירות הלקוחות של אתר האינטרנט עומד לרשות הלקוח בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 16:00,.
12.2. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט בהתאם לאמצעי ופרטי ההתקשרות המנויים בסעיף 2.2 לעיל ו/או באמצעות טופס ליצירת קשר באתר האינטרנט.
12.3. זיהויו של הלקוח בעת פנייתו לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט ייעשה על ידי מסירת כתובת דוא"ל ששימשה את הלקוח לשם רכישה באתר האינטרנט ו/או שם פרטי ומשפחה ו/או מספר טלפון ו/או פרט מזהה אחר ככל שיידרש על ידי החברה.
13. אספקת המוצרים
13.1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר בארץ ישראל, בתוך גבולותיה ושטחה, לרבות ישובים מעבר לקו הירוק בתנאי שהינם בשליטה ישראלית. מובהר כי לא תתאפשר אספקה ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות הפלשתינית.
13.2. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט ללקוח תעשה באמצעות שליחות (להלן: "אמצעי האספקה") ע"י שליח מטעם חברת שליחויות בבעלות צד שלישי (להלן: "השליח")
13.3. מובהר כי על אף האמור לעיל, החברה ו/או חברת שליחויות בבעלות צד שלישי ו/או מי מטעמן, לא תהיינה מחויבות לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ליישובים ו/או למיקומים ו/או לכתובות שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, ובכל מקרה כאמור ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
14. מועד אספקת המוצרים
14.1. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינו בתוך21 ימי עסקים ממועד אישור ביצוע ההזמנה כהגדרת מונח זה בסעיף 18.3 להלן (להלן-"מועד אספקת המוצרים").
14.2. מועד אספקת המוצרים יכול וידחה ו/או יתעכב עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח ו/או לבקשתו ו/או במקרה בו הלקוח לא נכח בעת הגעת השליח ו/או בכל מקרה של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או חברת השליחויות ו/או צד ג' ו/או כל הבא מטעמם, לרבות בכל מקרה של שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, מזג אוויר, סגר ו/או שיבושים ו/או עיכובים בעקבות מגיפת הקורונה וכו'. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או חברת השליחות ו/או מי מטעמן.
15. מחירים
15.1. ביחס לכל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע"מ (להלן: "מחיר המוצר").
15.2. מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח. דמי משלוח הינם כמפורט בסעיף 17 להלן.
15.3. החברה תהיה רשאית לשנות את מחיר המוצר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
15.4. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מחיר המוצר באתר האינטרנט אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה ברשת החנויות ו/או במקומות אחרים נוספים. הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר באתר האינטרנט.
15.5. למען הסר ספק, המחיר הקובע של המוצר הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה ולא המחיר שמופיע על גבי המוצר ו/או המחיר בו נמכר ברשת החנויות ו/או בכל מקום אחר.
16. אמצעי תשלום; תנאי תשלום
16.1. התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות תשלום בכרטיס אשראי; (להלן: "אמצעי התשלום").
16.2. מובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברת כרטיס האשראי הרלוונטית, מתירה ו/או מכבדת תשלום בכרטיס אשראי לרכישה באתר האינטרנט, בהתאם לתנאי השימוש שלה , ובכל מקרה בתנאי שנתקבל אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ביצוע החיוב של ההזמנה אותה מבקש הלקוח לבצע באתר האינטרנט (להלן: "אישור התשלום").
16.3. מובהר כי תשלום באמצעות אמצעי התשלום יתאפשר בכפוף לקבלת אישור התשלום ובכל מקרה בו לא נתקבל אישור כאמור, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
16.4. מובהר כי פרט לאמצעי התשלום, לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט באמצעות אמצעי תשלום אחר שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהחברה תתיר שימוש באמצעי תשלום אחר, ובכלל זה כרטיס הטבה, קופון, שובר הנחה, תו קנייה, וכיו"ב (להלן: "כרטיס הטבה"), הלקוח יהיה רשאי לעשות שימוש רק בסוג אחד של כרטיס הטבה ופעם אחת בלבד במסגרת אותה רכישה.
16.5. תשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר האינטרנט יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים, ללא ריבית, בכפוף לסכומי הקנייה, שהם כוללים את דמי המשלוח (ככל שישנם), כמפורט להלן (להלן: "תנאי התשלום:
· בקנית מוצרים עד לסך של עד 199.90 ש"ח – תשלום אחד.
· בקנית מוצרים בסך של 200 ש"ח ועד לסך של 299.90 – עד 2 תשלומים.
· בקנית מוצרים בסך של 300 ש"ח ועד לסך של 499.90 ש"ח – עד 3 תשלומים.
· בקנית מוצרים בסך של 500 ש"ח ועד לסך של 699.90 ש"ח – עד 4 תשלומים.
· בקנית מוצרים בסך של 700 ש"ח ועד לסך של 899.90 ש"ח – עד 5 תשלומים.
· בקנית מוצרים בסך של 900 ש"ח ועד לסך של 1,199.90 ש"ח – עד 6 תשלומים.
· בקנית מוצרים בסך של 1,200 ש"ח ומעלה – עד 7 תשלומים.
17. דמי משלוח
17.1. חיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו, בכפוף להוראות תקנון זה.
17.2. דמי המשלוח הינם:
משלוח רגיל עד 5 ק"ג בין חיפה עד באר שבע> 20 ₪, לאזור מרוחק מזה תוספת של 90 ₪.
בהובלה של מוצר עד בין 5 ק"ג ועד 20 ק"ג – משלוח בעלות של 50 ₪ עד קומה 1 ( אם זה באזור חלוקה חיפה עד באר שבע אין פה תוספת מחיר )
קומה 2-3 100 ₪ .
מקומה רביעית ומעלה – 150 ₪
בהובלה מעל 20 -50 ק"ג – מחיר משלוח 150 ₪ עד קומה 1.
קומה 2-3 300 ₪
מקומה רביעית ומעלה 450 ₪.
הרכבה ע"י טכנאי מומחה תוספת של 150 ₪.
בהובלה של 100 ק"ג ומעלה, שירות הלקוחות של החברה יצור קשר עם הלקוח ויעדכן אותו בעלות השילוח + בעלות התקנה של טכנאי.
חובה לציין מס' קומה בשורת הכתובת בקופה

17.2.1 הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח (ככל שישנם) במועד התשלום הראשון.
17.2.2 להסרת ספק, החברה תהיה רשאית, בכל עת, לעדכן ו/או לשנות את סכומי הרכישה הנזכרים לעיל, המחייבים ו/או מזכים את הלקוח מתשלום דמי המשלוח, לרבות את גובה דמי המשלוח.
17.3. מובהר כי על אף האמור לעיל, בכל מקרה הלקוח לא קיבל מהשליח את המוצרים ו/או לא קיבל את המוצרים מכל סיבה אחרת שהיא – התלויה בלקוח ו/או מי מטעמו בלבד, באחריות הלקוח לפנות במידית לשירות הלקוחות לצורך תיאום מועד אספקה. במקרה כאמור, הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח נוספים בהתאם לתעריפים לעיל, וזאת גם במקרה בו הלקוח לא היה מחויב בתשלום דמי משלוח בגין הזמנתו. במקרה בו הלקוח לא יפעל כאמור, החברה תהיה רשאית שלא לשמור את המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידי הלקוח וזאת לאחר שחלפו לפחות 14 ימים מהמועד בו היה על הלקוח לאסוף ו/או לקבל את המוצרים שהזמין.
18. סל המוצרים שנבחרו – "הסל שלי"; אישור ביצוע ההזמנה
18.1. רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט לצורך רכישתם תופיע ב"סל שלי". הרשימה תכלול פירוט של שמות המוצרים, מחיר המוצרים, כמות המוצרים, חיוב דמי משלוח, ובסופה יופיע שכלול של סכום כלל ההזמנה.
18.2. מובהר כי אין ברישום מוצרים ב"סל שלי" על ידי הלקוח כדי "לשמור" מוצר ו/או כדי "להבטיח" את מחירו. המחיר הקובע של המוצר ו/או דמי משלוח הוא המחיר המופיע בעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ומעבר לביצוע התשלום.
18.3. עד לשלב ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב"סל שלי". לאחר ביצוע התשלום וקבלת אישור התשלום, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה באמצעות דוא"ל שיישלח אליו על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת דוא"ל שהזין בפרטיו האישיים (להלן ולעיל: "אישור ביצוע ההזמנה").
18.4. להסרת ספק מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות ממבצע שבאתר האינטרנט ו/או לעניין חיוב בתשלום דמי משלוח, וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

19. אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים
19.1. הלקוח יזדהה באמצעות הצגת תעודה מזהה ו/או יאשר בחתימתו את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, ככל שיידרש.
20. מבצעים והנחות
20.1. מבצע שייערך באתר האינטרנט, לפי שיקול דעתה והחלטת החברה בלבד, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מביניהם. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע שייערך באתר האינטרנט, בכל עת, לפי החלטתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך
21. אחריות
21.1. האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח חלה על הלקוח בלבד.
21.2. באחריות הלקוח להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, שבר או אי תקינות של המוצר, וזאת לא יאוחר מחלוף 7 ימים מהמועד בו קיבל ו/או נמסר לו המוצר.
21.3. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם הרכישה באתר האינטרנט ו/או איסוף המוצרים ו/או בשל איחור ו/או עיכוב במועד קבלת המוצרים.
21.4. החברה אינה אחראית על פגם ו/או שבר ו/או נזק למוצר אשר נגרם כתוצאה ממעשה של הלקוח ו/או משימוש ו/או טיפול לא נכון במוצר ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש.
21.5. אחריות למוצר תינתן לתקופה של 12 חודשים בלבד ממועד קבלת המוצר, בכפוף להצגת הוכחת קנייה, שליחת המוצר לבדיקה בהתאם להנחיות החברה, ובכפוף לתוצאות הבדיקה.
21.6. אחריות החברה מוגבלת עד לסכום השווה למחיר המוצר ששולם בלבד.

22. אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט
22.1. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.
22.2. השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא (As Is"") והלקוח ו/או מי מטעמו מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות אתר האינטרנט ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
22.3. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות.
22.4. באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – "המידע המסחרי"). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.
מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים
החברה מאפשרת ללקוח להחזיר מוצרים אשר נרכשו על ידו באתר האינטרנט, שלא עקב פגם, ולהחליפם במוצרים אחרים בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן, כפי שתעודכן מעת לעת (להלן – "מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים"), בכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה וכן בהתאם לאופן ההחזרה כמפורט להלן.
23.1. תנאי ההחזרה בהתאם למדיניות החזרת (החלפת) מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינם (להלן ולעיל: "תנאי ההחזרה"): (א) המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש, אריזת המוצר לא נפתחה ו/או נפגמה, תווית המוצר ו/או תווית המחיר לא הוסרה, המוצר באריזתו המקורית; ו/או (ב) בכפוף להצגת הוכחת קנייה; ו/או (ג) בתוך 7 ימים ממועד קבלת המוצר; ו/או (
23.2. הלקוח ישיב את המוצר לחברת סלע מדיקל, על אחריותו וחשבונו, ויקבל עבורו שובר זיכוי לרכישה ב סלע מדיקל" ו/או יחליף את המוצר במוצר אחר תחתיו (כאשר במקרה של פער במחירים בין המוצר המוחזר לבין המוצר שנבחר תחתיו (להלן: "סכום ההפרש"), הלקוח יקבל את סכום ההפרש באמצעות שובר זיכוי או יידרש לשלם את סכום ההפרש, לפי העניין.
23.3. מובהר כי לא יינתן שובר זיכוי ו/או החזר כספי עבור דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח (ככל ששולמו).
ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט
24.1. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), עומדת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (להלן: "ביטול עסקה").
24.2. להלן יובאו בפניכם עיקרי הוראות ותנאי חוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה של מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, כאשר מובהר כי אין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו ו/או לגרוע מזכויות כל צד בהתאם לחוק הגנת הצרכן. יצוין כי הנוסח העדכני, המלא והמחייב של חוק הגנת הצרכן הינו בהתאם לנוסח המפורסם ב"רשומות".
24.2.1. סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כך:
"בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה –
(1) בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;"
(להלן: "תקופת הביטול").
24.3. ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תעשה באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה וזאת במסגרת תקופת הביטול, אשר תכלול את שמו ומספר הזהות של הלקוח, ואם נמסרה בע"פ – פרט מזהה נוסף, וכן את פרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל, וזאת בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן (להלן: "הודעת ביטול"):
בעל פה – בטלפון מס' 03-9043433
בדואר רשום – לכתובת אימבר14 פתח תקווה
· בדואר אלקטרוני– לכתובת דוא"ל של שירות הלקוחות של החברה sela@selamedical.co.il
24.4. במקרה בו המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח מאתר האינטרנט של החברה נמסרו לידי הלקוח ו/או נמצאים ברשותו, הלקוח יהיה רשא י לבטל את העסקה באמצעות מסירת הודעת ביטול במסגרת תקופת הביטול, ובכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה. מובהר כי במקרה בו המוצרים נמסרו ו/או הגיעו לידי הלקוח לאחר שנמסרה על ידו הודעת ביטול ו/או לאחר שעסקתו בוטלה, הלקוח מתחייב להחזיר את המוצרים ל סלע מדיקל מיד עם קבלתם ובכפוף לכל תנאי ההחזרה.
24.5. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (להלן: "הצרכן"), יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לדרוש מהצרכן להציג בפניה תעודה מתאימה.
24.6. במקרה של ביטול עסקה, שלא עקב פגם או אי התאמה, החברה תגבה מהלקוח דמי ביטול בגין ביטול העסקה, בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, דמי ביטול כוללים בחובם גם הוצאות משלוח, אריזה וכל התחייבות אחרת של החברה בשל התקשרותה בעסקה או בשל ביטולה.
24.7. במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח בהתאם לאמור בסעיפים 24.6 – 24.1 לעיל, החברה תפעל לביטול חיובו של הלקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, כאשר במקרה בו הלקוח חויב בפועל החברה תפעל לזכותו. לא יינתן החזר כספי עבור דמי משלוח.
24.8. החברה מביאה לידיעתו של הלקוח כי בהתאם להוראת סעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לתבוע את נזקיה בשל ירידת ערכו של המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
25. פרטיות
25.1. לחברה מדיניות פרטיות, שעודכנה ביום 7.4.2021, שתחול על הלקוח, לרבות בכל הקשור לביקור ו/או לשימוש ו/או לרכישה באתר האינטרנט של החברה; מדיניות הפרטיות של החברה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומופיעה בעמוד הראשי של אתר האינטרנט וזמינה בקישור להלן: "למדיניות הפרטיות של החברה – לחץ כאן" (להלן ולעיל: "מדיניות הפרטיות של החברה"); הלקוח מאשר, מסכים ומקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתעודכן מעת לעת.
26. קניין רוחני
26.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים ( packshots) צילומי הפקת סגנון וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט (להלן יכונו הזכויות יחד – "הזכויות באתר האינטרנט").
26.2. תמונות המוצרים, צילומי מוצרים (packshots) וצילומי הפקת סגנון המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה (להלן – "תמונות אתר האינטרנט") וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.
26.3. שמו של אתר האינטרנט ו/או כתובת אתר האינטרנט, וכן סימן המסחר של "סלע מדיקל" ו/או "סלע מדיקל" (בין אם נרשם ובין אם לא), ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט ו/או שיוחלט על ידי החברה (להלן בהתאמה: "שמו של אתר האינטרנט" ו – "סימן המסחר") הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.
26.4. הלקוח מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בכל אמצעי שהוא.
26.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ו/או לתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט ו/או להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או במיקום אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר.
26.6. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.
27. איסור עשיית שימוש מסחרי
27.1. הלקוח מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות שימוש מסחרי באתר האינטרנט ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בזכויות אתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בקישור לאתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.
27.2. הלקוח מתחייב שלא לאסוף נתונים מאתר האינטרנט בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר האינטרנט בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"). כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.
28. שימוש נאות באתר האינטרנט
28.1. הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר האינטרנט שימוש הגון ונאות לשם צפייה אישית באתר האינטרנט ובמוצרים המוצגים בו ו/או לרכישה באתר האינטרנט. כל שימוש אחר באתר האינטרנט מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית שלא לאפשר ביצוע רכישה באתר האינטרנט ו/או לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצר עומס על מערכות ושרתי אתר האינטרנט; (ב) אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של האתר האינטרנט והרכישה באמצעותו; (ג) אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין; (ד) אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.
29. שינויים באתר האינטרנט
29.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה והחלטתה, לשנות ו/או לעדכן את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או את מדיניות הפרטיות של החברה ו/או תנאי השימוש באתר האינטרנט, לרבות – קביעת דרכי ואמצעי זיהוי נוספים של הלקוח, תנאים לרכישה באתר האינטרנט, מיקום אספקת המוצרים, אמצעי האספקה, קביעת סכום רכישה, הגבלת כמויות, אמצעי התשלום, תנאי התשלום, מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים באתר האינטרנט, דמי ביטול, דמי משלוח, את המבנה או את צורתו של אתר האינטרנט, את השירותים הניתנים באתר האינטרנט וכיו"ב, וכל זאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה כלשהיא מראש (להלן – "השינויים באתר האינטרנט").
29.2. על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם השינויים באתר האינטרנט ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר האינטרנט.
30. אבטחת מידע
30.1. החברה, בין בעצמה ובין אם באמצעות צדדים שלישיים עמם התקשרה החברה לצורך כך, תנקוט באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה.
30.2. במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה (להלן: "עשיית שימוש שלא כדין"), לא תהיינה ללקוח ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.
30.3. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.
31. דין ושיפוט
31.1. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן: "המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים ישתפו פעולה. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים.
31.2. הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.

סוף התקנון

הישארו מעודכנים ב-Social של סלע מדיקל

עגלת קניות

0 פריטים בסל

אין מוצרים בסל הקניות.